دوره آموزشی احیای قلبی، ریوی ویژه کارکنان نقلیه دانشگاه برگزار شد.

دوره آموزشی احیای قلبی، ریوی ویژه کارکنان نقلیه دانشگاه برگزار شد.

دومین جشنواره سپاس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.

دومین جشنواره سپاس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.

بودجه هایی که دارای ردیف اعتباری هستند به هیچ وجه نمیتوان در جای دیگری هزینه کرد.

بودجه هایی که دارای ردیف اعتباری هستند به هیچ وجه نمیتوان در جای دیگری هزینه کرد.

درخشش دانشگاه علوم پزشکی قم در پایش برنامه عملیاتی وزارت بهداشت و جشنواره شهید رجایی سال 1399

درخشش دانشگاه علوم پزشکی قم در پایش برنامه عملیاتی وزارت بهداشت و جشنواره شهید رجایی سال 1399

اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
توقف سامانه ثبت تجارب و جایگزینی کامل سامانه مدیریت دانش

توقف سامانه ثبت تجارب و جایگزینی کامل سامانه مدیریت دانش

کلیه همکاران می‌توانند با مراجعه به آدرس https://mdar.behdasht.gov.ir/movies نسبت به دریافت فیلم‌های راهنمای سامانه مدیریت دانش اقدام نمایند.

1400/05/10

آمار معاونت

تعداد مدیریت

میز خدمت

آموزش ضمن خدمت

سامانه فیش حقوقی

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه آموزش کارکنان

مـیز خدمـت