شرح وظایف

 

بررسی و تایید مدارک مربوط به ارتقاء رتبه خبره و عالی از طریق سامانه

 

بررسی و تایید مدارک مربوط به ارتقاء رتبه پایه وارشد

 

بررسی و تایید مدارک مربوط به احتساب سوابق خدمت دولتی و تجربه بخش خصوصی کارکنان

 

بررسی و تایید مدارک مربوط به ارتقاء طبقه

 

بررسی مدارک مربوط به فرایند انتخاب و انتصاب مدیران جهت طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل و کمیسیون تحول اداری

 

بررسی مدارک مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی افراد از قراردادی به پیمانی ، از پیمانی به رسمی آزمایشی

 

بررسی مدارک مربوط به تغییرعنوان کارکنان جهت طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل

 

برگزاری کمیته طبقه بندی مشاغل و تهیه صورتجلسات

 

مکاتبه جهت صدور احکام کارگزینی طبق صورتجلسات مصوب کمیته طبقه بندی مشاغل

 

نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته طبقه بندی مشاغل و تشخیص تجربه، مدرک تحصیلی ، شناسنامه آموزشی و سوابق تجربی بر اساس مستندات و مقررات مندرج در طرح مهندسی مشاغل

 

ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه اصلاح طرح مهندسی مشاغل به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به منظور جاری نگهداشتن طرح ها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دانشگاه

 

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به طرح مهندسی مشاغل

 

بررسی شرایط احراز مشاغل جهت صدور صدور مجوز ادامه تحصیل پرسنل از طریق سامانه مهندسی مشاغل

 

درخواست تاییدیه تحصیلی و پیگیری و اعمال مدرک تحصیلی

 

بررسی پرونده های کارکنان انتقالی ، بازنشسته و جدید الاستخدام

 

آموزش قوانین و دستورالعمل های ارسالی از وزارت به کارگزین های مراکز

 

مطالعه و بررسی قوانین ، بخشنامه ها ، کتاب های طبقه بندی مشاغل و ارائه گزارش ها و پیشنهادها به وزارت

 

اطلاع رسانی و مکاتبه با مراکز جهت اجرای دستورالعمل ها

 

تهیه گزارش های تخصصی در پایان هر دوره

 

پاسخگویی به مراجعین و ایراد راهنمایی های لازم

 

انجام امور محوله از طرف مدیریت حوزه

 

شرکت در همایش ها و کلاس های آموزشی جهت توانمندسازی و به روز رسانی اطلاعات