کارکنان:

 

1-آقای محمدعلی اسدی  (راننده رئیس دانشگاه)

2- محمد تقی فروتن خواه (راننده)

3- محمد علی محمدی (راننده)

4- محمود اکبری آشنا (راننده)