شرح وظایف  کمیته  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها:

 1. اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ها جهت توسعه سطح مشارکت کارمندان در نظام تصمیم‌گیری دستگاه
 2. فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای لازم برای کارکنان به منظور استقرار و توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه
 3. بررسی پیشنهادهای واصله به منظور تایید نهایی

الف: پیشنهادهایی که انحصاراً به موارد درون اداره کل مربوط می‌شود، در این کمیته بررسی و در صورت تصویب مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

ب: پیشنهادهایی که در سطح استان باید مطرح شود، با ارایه نظر به کمیسیون تحول اداری برای بررسی ارایه می‌شود.

ج: پیشنهادهایی که مربوط به هر یک از معاونین است با ارایه نظر به آن دستگاه فرستاده می‌شود.

 1. بررسی و پیشنهاد میزان پاداش پیشنهادهای مصوب و حق الزحمه کارشناسان و ارزیابان و اعضای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 2. تقدیر از «بهترین پیشنهاد، پیشنهاددهندگان، کارشناسان و مجری طرح‌های پیشنهادی» در مناسبت‌ها
 3. تصمیم‌گیری در خصوص شیوه‌های حمایت مادی و معنوی در اجرای نظام پذیرش پیشنهادها
 4. پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
 5. ارائه گزارش سالانه عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به شورای راهبری توسعه مدیریت
 6. امتیازبندی پیشنهادهای مورد قبول بر اساس ضوابط نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 7. اجرای برنامه‌های تشویقی و زمینه‌سازی فرهنگی برای برانگیختن کارکنان به دادن پیشنهاد مشارکت در پیشبرد وظایف کمیته
 8. انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصین و تعیین گروه‌های کارشناسی برای بررسی علمی فنی و اجرایی پیشنهادهای دریافت شده
 9. تنظیم، تصویب و تغییر یا اصلاح آئین‌نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و دیگر دستورالعمل‌های داخلی مورد نیاز کمیته و تصویب.
 10. ملاقات با پیشنهاددهنده به منظور ارائه توضیحات بیشتر، در صورت لزوم
 11. سازماندهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاد دهندگان و یاری   در اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده  
 12. تدوین برنامه‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغی برای معرفی فعالیت‌های کمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها(با همکاری واحد روابط عمومی دانشگاه) .
 13. بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده به منظور توزیع آنها میان کارشناسان و متخصصان و گروه‌های کارشناسی و یا تشخیص و صدور رأی نهایی
 14. اجرای برنامه‌های تشویقی و زمینه‌سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد .
 15. ساماندهی چگونگی دریافت، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به پیشنهاددهندگان و نظارت بر انجام امور .
 16. رسیدگی (درخواست اصلاح، تأیید، ارجاع کارشناسی، رد) نسبت به طرح‌های پیشنهادی که نیاز به تصمیم‌گیری کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دارد.
 17. ارجاع طرح‌های پیشنهادی به افراد یا گروه‌های کارشناسی از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها در صورت لزوم.
 18. بررسی پیشنهادهای  دریافت شده از کارکنان دانشگاه و یا خارج از دانشگاه(ارباب رجوع، خانواده کارکنان و بازنشستگان) .
 19. ابلاغ دستور اجرای پیشنهادهای پذیرفته‌شده در کمیسیون تحول اداری به واحدهای مربوطه.
 20. اخذ نظرات حوزه‌ها و واحدهای ذیربط در خصوص قابلیت اجرایی پیشنهادهای مورد تأیید در کمیته.
 21. پیش‌بینی ساز و کار مناسب برای اعطای پاداش و جایزه به پیشنهادهای پذیرفته‌شده و نظارت بر آن.
 22. ابلاغ دستور پرداخت حق الزحمه مذکور آئین‌نامه به مبادی ذیربط که توسط کمیسیون تحول اداری تصویب گردیده است.
 23. تعیین حق‌الزحمه  پیشنهاددهندگان و حق‌الزحمه کارشناسی .
 24. تعیین بهترین طرح‌ها، بهترین کارشناسان و بهترین مجریان و اعلام به کمیسیون تحول اداری جهت تأیید و اعطای جوایز ویژه بر اساس دستورالعمل مربوطه.
 25. تعیین نحوه پرداخت حق حضور در جلسه کارشناسان و صاحب نظران مدعو و پیشنهاد به کمیسیون تحول اداری جهت تصویب نهایی.
 26. برنامه‌ریزی سالیانه جهت توسعه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها.
 27. تشکیل گروه‌های کارشناسی بنا به ضرورت و تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از آنها و نظارت برعملکرد آنها

تبصره: بکارگیری کارشناسان ومتخصصین از داخل وخارج از دانشگاه با نظر کمیته نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها انجام می‌پذیرد.

 1. برگزاری مراسم وجشن‌های لازم جهت قدردانی از کارهای برجسته پیشنهاددهندگان و نظارت بر اهداء پاداش‌ها و جایزه‌های مصوب.
 2. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای پذیرفته‌شده.
 3. بررسی نتایج اخذ شده از اجرای پیشنهادها در واحدهای تابعه و ارائه گزارش
 4. دریافت نظرهای کارشناسی و تصمیم‌گیری درباره امتیازبندی آنها و تصویب پیشنهادها در صورت داشتن شرایط لازم.

تبصره: پیشنهادهای تصویب شده همراه با نظر کمیته جهت طی مراحل بعدی اجرایی به شورای روسای کمیته‌های تخصصی ارسال می‌شود. 

 1. نظارت و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده و گزارش‌دهی آن به کمیسیون تحول اداری

تبصره: کمیته می‌تواند پس از هماهنگی با کمیسیون مقداری از اختیارات خود در زمینه بندهای 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به کمیته‌های اجرایی محول کند.

 1. رسیدگی به اعتراض پیشنهاد دهندگان درباره نتیجه‌های ارزشیابی از پیشنهاد
 2. تصویب انواع برگه‌ها، اسناد و مدارک لازم برای پیشرفت کار و ثبت و ضبط و بایگانی سابقه کار
 3. بررسی، تعیین، تصویب و درخواست بودجه مورد نیاز