وظایف مسئولین پایش برنامه عملیاتی

 

1- تشکیل کارگروه پایش برنامه، مشخص نمودن لیست رابطین واحدهای زیرمجموعه معاونت/ پایشگران حوزه جهت پایش برنامه عملیاتی (مدیران هر واحد یا نمایندگان ایشان)

2- مشخص نمودن لیست رابطین واحدهای زیرمجموعه معاونت / حوزه (دارای اکانت)

3- تهیه لیست افرادی که مسئول اجرای هر فعالیت می‌باشند جهت درج در سامانه

4- تدوین تقویم برگزاری جلسات ماهیانه با رابطین پایش برنامه عملیاتی در معاونت

5- برگزاری منظم جلسات ماهیانه با رابطین پایش برنامه عملیاتی در معاونت /پایشگران حوزه جهت بررسی پیشرفت فعالیت­ها و ارسال صورتجلسات به ستاد برنامه

6- ارائه گزارش شناسایی موانع پیشرفت برنامه و تدابیر اتخاذ شده جهت جلوگیری از اتلاف منابع

7- اطمینان از درج به موقع و صحیح میزان پیشرفت فعالیت­ها، شواهد و مستندات معتبر در سامانه

8- مشخص نمودن دلایل انحراف فعالیت­ها در موارد لازم در سامانه

9- شرکت در جلسات ستاد پایش برنامه و ارائه گزارشات و مستندات مربوطه

10- شرکت در همایشات و جلسات آموزشی در خصوص پایش برنامه عملیاتی

۱1- برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی برای رابطین واحدهای زیر مجموعه معاونت/ پایشگران حوزه در خصوص پایش برنامه عملیاتی با هماهنگی ستاد برنامه

۱2- همکاری و تعامل مستمر با مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه و ستاد برنامه

۱3- مطالعه دستورالعمل­ها و بخشنامه­های مرتبط با پایش برنامه عملیاتی

۱4- پیگیری و اجرای دستورالعمل‌های ارسالی از طریق مدیر پایش برنامه عملیاتی و ارسال گزارشات لازم

15- پیگیری برگزاری کمیته برنامه‌ریزی معاونت / حوزه، تنظیم صورت‌جلسه، ابلاغ صورت‌جلسه به اعضای کمیته و پیگیری مصوبات و ارسال رونوشت به ستاد برنامه دانشگاه(مستقر در دبیرخانه سیاست‌گذاری سلامت)

16- پیگیری تدوین اهداف و برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت/حوزه در موعد مقرر.

17- پیگیری پایش میدانی برنامه عملیاتی توسط کمیته‌ی برنامه‌ریزی معاونت از حوزه‌های تحت پوشش

18- ارزیابی میزان دستیابی مستندسازی و پایش به اهداف و برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت /حوزه در پایان سال