مأموریت و نقل و انتقالات کارکنان : (کارشناس مربوطه : ابوالفضل صالح    داخلی 363)

انتقال / مأمور ورودی:
1- موافقت نامه از دانشگاه مبداء.
2- استعلام از مرکز بهداشت و یا معاونت درمان.
3- تهیه فرم نقل و انتقالات.
4- کمیته.
5- استعلام از حراست ( در صورت موافقت ).
6- موافقت حراست.
7- نامه به مبداء در خصوص موافقت با انتقال / مأموریت.
8- ابلاغ.

        درخواست انتقال / مأموریت خروجی:
1- موافقت نامه از واحدها و مرکز بهداشت.
2- تهیه فرم نقل و انتقالات.
3- کمیته.
4- نامه به دانشگاه موردنظر ( در صورت موافقت کمیته ).
انتقال شامل دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی می باشد که حسب مورد و براساس نیاز و وجود ردیف و اعتبار در رشته های شغلی مورد نیاز پس از کسب نظر کمیسیون انتقالات محقق میگردد.
مأموریت کارکنان براساس آئین نامه مأموریتی انجام می پذیرد .