واحد كارگزینی استخدام (کارشناس مربوطه : خانم جوهری     داخلی : 361)
1. امور استخدامی اعضاء غیر هیات علمی (رسمی آزمایشی و پیمانی )
2. تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به قطعی

امورمربوط به نحوه استخدام كاركنان
درحال حاضر نحوه استخدام كادر غیرهیات علمی در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قم باستناد تصویب نامه شماره 29982/ت17026هـ مورخ 24/6/81 هیات محترم وزیران بصورت پیمانی و صرفاً از طریق برگزاری آزمون استخدامی از طریق درج در جراید كثیرالانتشار صورت می پذیرد.
درصورت تخصیص مجوز استخدام به دانشگاه 5% مجوز اختصاص یافته جهت استخدام ایثارگران شامل خانواده معظم شهدا مفقودین، اسرا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان رزمنده به كسی اطلاق میشود كه حداقل 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب سابقه حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل داشته باشد، در نظر گرفته میشود .
استخدام این عزیزان درصورت نیاز واحدهای تابعه وجود اعتبار و پست سازمانی بلاتصدی و با رعایت سایر مقررات در مشاغل تخصصی و اصلی با مدارك تحصیلی دانشگاهی بصورت موردی و خارج از انتشار آگهی نیز امكان پذیر خواهد بود. و براساس ضوابط تعیین شده20% از مجوز استخدامی مختص به فرزندان گرامی شاهد واجد شرایط می باشد و باستناد بخشنامه شماره 84433/1802 مورخ 15/5/84 ، 5% از مجوزهای استخدامی به استخدام نیروهای موردی بدون انتشار آگهی اختصاص می یابد .

شرح مختصری ازاهم وظایف واحد استخدام
1. تمدید قراردارد سالیانه كلیه پرسنل پیمانی واجد شرایط جهت طرح در كمیته به منظور تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به آزمایشی و صدور حكم استخدام آزمایشی برحسب مورد.
2. بررسی وضعیت استخدامی كلیه مستخدمین رسمی آزمایشی جهت صدور حكم رسمی قطعی با اخذ اعلام رضایت از واحد مربوطه و معرفی جهت طی دوره های رشته شغلی و دوره توجیهی معرفی آنان به هسته گزینش دانشگاه.
3. صدور احكام رسمی قطعی پرسنل رسمی آزمایشی پس از طی دوره آزمایشی و تكمیل مدارك و تهیه مدارك مورد نیاز جهت ارسال به سازمان واخذ تائید به آنان.
4. پاسخگوئی و راهنمایی لازم به مراجعین محترم.
5. تهیه و تنظیم نیازهای استخدامی جهت برگزاری آزمون استخدام پرسنل طرحی و آزمون استخدام عمومی.
6. اخذ مجوز استخدام و برگزاری آزمون های استخدامی و انجام كلیه مراحل آن.
تصویب نامه شماره 29982/ت 27026 هـ مورخ 24/6/81 هیأت وزیران در مورد محدودیت استخدام رسمی و ثابت و عناوین مشابه هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/5/81 بنا به پیشنهاد شماره 92053/101 مورخ 22/5/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط بكارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود.

* ضوابط بكارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی:
1- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه استخدام در كلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قوانین و مقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و استخدام رسمی و ثابت یا عناوین مشابه تنها برای مشاغلی كه استخدام به صورت غیررسمی امكانپذیر نباشد صورت خواهد گرفت.
2- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 13868/ت 282 مورخ 20/4/1367 موضوع تبدیل وضع دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی لغو می گردد.
3- دستگاههای دارای مقررات خاص و همچنین شركت هایی كه مشمول آیین نامه استخدام پیمانی نمی باشند موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انجام اصلاحات لازم در مقررات استخدام موقت یا عناوین مشابه با تصویب مراجع ذیربط و هماهنگ با این تصویب نامه اقدام نمایند.