خلاصه ای از خدمات قابل ارایه توسط واحد بایگانی پرسنلی

 

 1. تشکیل پرونده پرسنلی جاری و راکد مربوط به پرسنل جدید الاستخدام ، مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان و انتقالی

2 . ثبت شماره و مشخصات پرونده ها در سیستم بایگانی

3.کنترل نامه ها ، پرینت ، درج و بایگانی کلیه مکاتبات پرسنلی مربوطه در پرونده های پرسنلی جاری و راکد

4 . بایگانی تقدیرنامه ، احکام کارگزینی، فرم های ارزشیابی سالیانه پرسنل در پرونده های پرسنلی

5. برگ شمار و آماده سازی پرونده های در دست ارسال و ...

6. انجام کلیه مکاتبات مربوط به دریافت و ارسال پرونده های پرسنلی با واحد های تابعه و دانشگاه های سراسر کشور ,...

7. تحویل  گواهی پایان طرح و دریافت رسید از پرسنل طرحی که خدمت زمان طرح خود را به پایان رسانیده اند .  

8. پاسخگویی به کلیه همکاران محترم دانشگاه  و آماده سازی و تحویل پرونده پرسنلی اشخاص به همکاران محترم حوزه مدیریت منابع انسانی

9. پاسخگویی به مسئولین و همکاران محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و...

10 . پاسخگویی به همکاران محترم اداره بازنشستگی و آماده سازی و تحویل پرونده های راکد پرسنلی به آن واحد