مرخصی استحقاقی واستعلاجی: (کارشناس مربوطه : آقای حبیبی  داخلی  226)
1. مرخصی استحقاقی مستخدمین در یکسال تقویمی در صورت اشتغال کامل وب طور تمام وقت یک ماه میباشد.
2. حداکثر استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره در یکسال تقویمی چهار ماه می باشد.
3. مرخصی ساعتی جهت استفاده کارکنان در مدت یکسال دوازه روز میباشد.
4. مرخصی استعلاجی در یکسال تقویمی چهار ماه با تائید پزشک معتمد کمیسیون پزشکی دانشگاه و مازاد بر آن در صورت تائید کمیسیون پزشکی و به عنوان مرخصی صعب العلاج محسوب می گردد و به مدت یکسال از حقوق فوق العاده شغل برخوردار می گردد و مازاد بر آن فقط حقوق پرداخت می گردد.
5. مرخصی استعلاجی زایمان شش ماه با استفاده از گواهی شیردهی.
6. مرخصی ساعتی جهت شیردهی تا20 ماهگی کودک یک ساعت در ساعات مقرر اداری.
7. مرخصی استعلاجی برای زایمان دوقلو؛ پنج ماه و سه قلو و بیشتر یکسال با استفاده ازحقوق و فوق العاده شغل.

مرخصی بدون حقوق:
1. مرخصی بدون حقوق کارکنان رسمی در طول خدمت سه سال و برای ادامه تحصیلات عالی و رشته مورد نیاز دستگاه حداکثر تا 5 سال قابل تمدید می باشد .
2. مرخصی بدون حقوق کارکنان رسمی آزمایشی در یکسال تقویمی دو ماه می باشد.
3. مرخصی بدون حقوق کارکنان پیمانی در یکسال تقویمی یک ماه می باشد.
4. در زمان مرخصی بدون حقوق حفظ پست سازمانی الزامی نمی باشد.
5. مرخصی بدون حقوق به تبعیت از همسر جهت اعزام به خارج از کشور 6 سال می باشد.