واحد کارگزینی بازنشستگی و وظیفه بگیران  ( آقایان هاشمی ،عباسی و ماشاالهی داخلی  346)
1. شرایط بازنشستگی و بازخریدی کارکنان
2. شرایط برقراری حقوق وظیفه وراث
3. شرایط کارکنان ازکارافتاده

شرایط بازنشستگی 
ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری:
دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شریط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید :
الف) حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35  سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .
ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق .
تبصره 1 - سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد .
تبصره 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی که دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن می باشد را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نماید .
تبصره 3 - دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند . سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است . کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از 25 سال است در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند .
 
قانون بازنشستگی بیش از موعد
به دولت اجازه داده می شود از تاریخ 5/6/86  ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید . پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس 30سال خدمت پرداخت خواهد شد . حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم 20 سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان 5 سال است . پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
شرط بازخریدی کارکنان 
کارکنانی که شرایط بازنشستگی را نداشته باشند می توانند برابر مقررات درخواست بازخریدی کنند در فرم مربوطه درصورت موافقت با بازخریدی آنان به ازای هرسال خدمت 45 روز حقوق و مزایای قانونی تعلق می گیرد این قبیل کارکنان می توانند درخواست استرداد کسور بازنشستگی و سنوات خود را نیز بنمایند.

شرایط برقراری حقوق وظیفه وراث
با رعایت ماده 86 قانون استخدام کشوری، وراث قانونی ازلحاظ این قانون عبارتند از فرزندان – زوج یا زوجه دائمی، مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارابودن ضوابط زیر:
• الف فرزندان و نوادگان ذکور تا بیست سال حقوق تعلق می گیرد و چنانچه تحصیلات دانشگاهی داشته باشند تا 25 سال حقوق تعلق میگیرد.
• ب – فرزندان و نوادگان اناث در صورتیکه تحت تکفل بوده و مادام که اشتغال نداشته باشند می توانند از حقوق وظیفه استفاده کنند.
• پ - مادر متوفی بشرط نداشتن شوهر
• ج - عیال متوفی
• د- شوهر در صورتیکه علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل باشد.
• خ- فرزندان و نوادگان علیل قادر به انجام کار نباشند مادالعمر حقوق می گیرند.

شرایط کارکنان ازکارافتاده
چنانچه مستخدمی با هر قدر سابقه خدمت و سن بیمار باشد که نتواند کارکند و شورای پزشکی موضوع ازکارافتادگی وی را تائید نماید پس از گواهی و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حقوق ازکارافتادگی برقرار می شود.