شرح اختصاری فعالیتهای مربوط به واحد رایانه حوزه امور نیروی انسانی: (کارشناس مربوطه : آقای حمید قاسمی : داخلی 357)
1- پشتیبانی، نگهداری سخت افزارهای شبکه و تعیین ضوابط و سطوح دسترسی کاربران شبکه و نظارت عملکرد بر آنها.
2- بررسی و کنترل و بازبینی احکام حقوقی کارکنان و رفع نواقص و ایرادات احتمالی.
3- نگهداری و پشتیبانی و عییب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاههای جانبی (Keyboard ،Mouse،Printer) و گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها و انعکاس آن به مسئولین ذیربط.
4- تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز در ارتباط با اطلاعات اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی و کارکنان مشمول قانون استخدامی کشوری در سطح واحدهای تابعه دانشگاه.