کارکنان

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا عزتی

سمت: کارشناس مسئول طبقه بندی مشاغل

 

نام و نام خانوادگی : آقای اسماعیل رفسنجانی

سمت : کارشناس طبقه بندی مشاغل

 

 

اطلاعات تماس:

تلفن: 31071360-025