کارکنان

نام و نام خانوادگی: خانم اکرم کارگر شورکی

سمت: کارشناس مسئول تشکیلات

مدرک: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 

شماره تماس:

تلفن: 31071372-025     

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد هادی ایرانی مهر

سمت: کارشناس تشکیلات

مدرک: فوق لیسانس مدیریت دولتی

 

شماره تماس:

تلفن: 31071466-025