کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: خانم فائزه حیدری

سمت: مدیر تحول اداری و بهبود روش‌ها

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

ایمیل: faheydari@muq.ac.ir

 

 

اطلاعات تماس:

 

تلفن: 31071325-025     

 

-------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: خانم عاطفه مقدسی‌نوید

سمت: کارشناس تحول اداری و بهبود روش‌ها

مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل: amoghadasi@muq.ac.ir

 

 

اطلاعات تماس:

 

تلفن: 31071373-025