مقدمه و اهداف:

با اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها موسسات تحقيقاتي نظارت بر امور مالي و محاسباتي و روساي مالي و نگاهداري و تنظيم حسابهاي دانشگاه بر طبق قانون و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها ،نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ،نگاهداري حساب اموال و نظارت بر آن .
 
شرح وظايف :

1- نظارت بر امور مالي و محاسبات و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط مربوط و صحت سلامت آنها
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي
3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپردةها و اوراق بهادار
4- نگاهداري حساب اموال دانشگاه و نظارت بر اموال مذكور

چارت سازماني :

فایل ها