مقدمه و اهداف:

با اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها موسسات تحقیقاتی نظارت بر امور مالی و محاسباتی و روسای مالی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دانشگاه بر طبق قانون و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها ،نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ،نگاهداری حساب اموال و نظارت بر آن .
 
شرح وظایف :

1- نظارت بر امور مالی و محاسبات و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط مربوط و صحت سلامت آنها
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپردةها و اوراق بهادار
4- نگاهداری حساب اموال دانشگاه و نظارت بر اموال مذکور

چارت سازمانی :