فروشگاه شینا چرخ :

عرضه کننده انواع موتور سیکلت برقی ، موتورسیکلت، دوچرخه، موتور و ماشین شارژی کودکان

آدرس:

قم: خیابان آذر زاویه نبش میدان فروشگاه شینا چرخ

شرایط خرید نقدی:

در صورت خرید نقدی 2% تخفیف شامل موتور سیکلت

در صورت خرید نقدی 6% تخفیف شامل دوچرخه و موتور شارژی

شرایط خرید اقساطی:    

شرایط تسهیلات اعطایی به افراد معرفی شده تا سقف 300/000/000 ریال (بابت خرید موتور سیکلت ،دوچرخه، ماشین شارژی کودکان) و 600/000/000  ریال (بابت خرید موتورسیکلت برقی) برای هر نفر بر شرح زیر می باشد.

الف)خرید موتور سیکلت ،دوچرخه، ماشین شارژی کودکان

روش اول : خرید تا مبلغ 300/000/000 ریال حداکثر 5 قسط بدون سود

روش دوم : در این روش کارکنان می توانند به صورت اقساط ده ماهه ( با کارمزد 5/1 درصد 5 قسط باقی مانده ) خرید نماید.

 

قسط هر ماه = 10 ماه/ مبلغ کل= مبلغ خرید+کارمزد= 5 ماه × 1/5درصد× مبلغ خرید : مثال خرید 10 ماهه

تبصره : خرید نقدی در موتور سیکلت شامل  2 درصد و دوچرخه و ماشین شارژی شامل 6 درصد تخفیف می باشد.

خرید موتورسیکلت برقی:

با توجه به فرم درخواست خرید اقساط از فروشگاه سقف قسط ماهانه هر کارمند1/4 خالص دریافتی طبق پیوست می باشد.

فایل ها