شرح وظایف مدیر امور پشتیبانی و رفاهی
1-سازماندهی,نظارت و هماهنگی امور رفاهی کارکنان.
2-سازماندهی فعالیتهای مربوط,تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
3-ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای خدماتی و فعالیتهای اصلی واحدهای تحت سرپرستی و تابعه به منظور تسهیل در انجام خدمات واحدهای ذیربط.
4-شرکت در کمیته ها و سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.
5-نظارت بر فعالیت امور تدارکات و انبارداری,دبیرخانه و امور خدمات عمومی(نقلیه,تاسیسات,مرکز تلفن و...)
6-انجام خدمات مربوط به تهیه ساختمانهای استیجاری و خانه های سازمانی.
7-نظارت بر انعقاد قراردادهای مرتبط و تنظیم شده با افراد حقوقی و حقیقی و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد.
8-اعمال و اجرای مقررات و آئین نامه های اداری مربوطه.