شرح وظایف مسئول نقلیه

1-دریافت دستور و برنامه کاری از سرپرست مربوطه.

2-بررسی درخواستای خرید و لوازم یدکی وسایط نقلیه.

3-بررسی امور مربوط به تعمیرات,تهیه بنزین و در صورت لزوم شماره گزاری خودروهای.

4-تعیین و کنترل میزان مواد سوختی.

5-نظارت بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان.

6-تنظیم و کنترل برنامه رفت و برگشت سرویس های اداری.

7-تنظیم و برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیر اداری.

8-نظارت بر تحویل و تحول خودروها.

9-نگهداری موارد مربوط به اسناد خودروها,لوازم یدکی,لاستیکهای خریداری شده,تاریخ برگ های درخواست,قبض انبار و آمار کلیه مشخصات وسایل نقلیه دانشگاه.

10-رسیدگی به تصادفات رانندگان.

11-پیگیری بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل های نقلیه در زمان مقرر.

12-پاسخگویی در قبال وظایف محوله.

13-نظارت و پایش بر نقلیه کلیه واحدهای تابعه

14-تامین و جابجایی نیروی انسانی نقلیه ستاد و واحدهای تابعه