اهم وظایف و فعالیت ها

 
• سازماندهي و بررسي ساختار سازماني دانشگاه و واحد هاي وابسته به منظور تقسيم صحيح مسئوليتها از طريق تعيين و تخصيص پستهاي سازماني با توجه به ضوابط و خط مشي كلي اعلام شده از طرف ستاد وزارت بهداشت .

 
• بررسي كلي پيشنهادات واصله در زمينه ايجاد و يا تغيير در تشكليلات با توجه به ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح جهت تأئيد نهايي و انجام تبدیل پستها و ارتقاء آنها .

 
• مطالعه و تحقيق جهت شناسايي ماهيت مسئوليتها و اهداف و وظايف ودر صورت نياز كاربيني از واحد ها به منظور تهيه شرح وظايف واحدها و پستهاي سازماني .

• ارتباط مستمر با معاونت ها ي دانشگاه و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در زمینه ساماندهی تشکیلات ستاد و واحدهای تابعه .
 

• بررسي و تجديد نظر در تشكيلات و نمودار سازماني و شرح وظليف واحد هاي وابسته به منظور انطباق هر چه بيشتر با اهداف وزارتخانه و دستورالعملهاي صادره و همچنين در صورت نياز تغيير ساختار سازماني واحد ها جهت اصلاح و تكميل و ايجاد تشكيلات متناسب با توجه به احتياجات واحد هاي متقاضي .

 
• ارتباط و نظارت مستمر بر چگونگي استفاده و بكارگيري پستهاي سازماني جهت شاغلين مربوطه در واحد هاي ستادي دانشگاه و وابسته .


• شرکت در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل .


• بررسی و ارائه آمار تعداد پستهای بلاتصدی دانشگاه جهت اخذ مجوز استخدامی با در نظرگرفتن اولویتها . 

 

 

 

مفاهیم و تعاریف تشکیلاتی

پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در تشکیلات تفصیلی دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص پيش بيني وبراي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پست هاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

مشاغل اصلي: آن دسته از مشاغلي هستند كه درجهت تحقق اهداف دستگاه (وظايف صف دستگاه) باشند ودر واحدهاي صف دستگاه قرار مي گيرند مانند پرستاران در وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

مشاغل پشتيباني: آن دسته از مشاغلي هستند كه به طور مستقيم در جهت تحقق اهداف دستگاه نباشند بلكه زمينه ها و موجبات انجام وظايف اصلي (صف) دستگاه را فراهم مي آورند و عمدتاً در واحدهاي ستادي و بعضاً در واحدهاي صف قرار مي گيرند مانند كارشناس امور اداري و غيره

شرح وظايف پست سازمانی: مجموعه وظایفی است که برای یک پست سازمانی تعیین می گردد و کارمند مکلف به انجام آن می باشد.

نمودار سازماني: نموداری است که نشانگر روابط ، سلسله مراتب و سطوح سازمانی دستگاه می باشد.

سطح سازماني: هر يك ازمقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده مدیریت قرار مي گيرند.

واحد سازمانی: از اجزای ساختار سازمانی است که در قالب یکی از انواع تشکل های سازمانی شامل معاونت، مدیریت، اداره یا گروه عهده دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد. در راس هر واحد پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی می شود.

سازمان استان: واحدسازماني تابعه وزارتخانه است كه به منظور اعمال اختيارات وانجام وظايف وزارتخانه درسطح استان تشكيل و كليه  وظايف واحدهاي تابعه وزارتخانه دراستان در آن تجميع مي گردند.

واحد تابعه: واحدي است كه از نظرسياستها وخط مشي ها ونيز امور اداري ومالي وتشكيلاتي تابع دستگاه اصلي باشد.

معاونت: بالاترين سطح سازماني پس از بالاترين مقام موسسه دولتي مي باشد كه انجام بخشي از وظايف مرتبط با اهداف دستگاه را برعهده دارد.

مديريت: سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف معاونت يا دستگاه را در زمينه فعاليتهاي مطالعاتي تحقيقاتي واجرايي برعهده دارد. در راس مدیریت، مدیر قرار دارد.

اداره: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي باشد و وجه غالب وظايف اداره، اجرايي است. اداره فاقد واحد تابعه است و در راس آن رييس اداره قرار مي گيرد.

گروه: سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشی از وظايف مديريت مي باشد وجه غالب وظايف گروه مطالعاتي وتحقيقاتي است. گروه فاقد واحد تابعه است و در راس آن رئيس گروه قرار دارد.