شرح وظایف اداره تدارکات

1.برگ درخواست خرید را از واحدهای مختلف دریافت می نماید.

2.درخواستهای خرید را با توجه به قوانین و مقررات مربوطه جهت رد یا قبول آنها مورد بررسی قرار میدهد.

2.اولویت بندی نیازهای هر واحد جهت خرید

3.شناسائی فروشگاههای معتبر جهت خرید اجناس با کیفیت بالا و قیمت مناسب

4.تحویل اجناس به انبار

5.تنظیم اسناد مربوط به خرید کالا با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

6.در تهیه برگ استعلام بهاو تکمیل جدول مقایسه ای مربوطه کمک می نماید.

7.اسناد واخواهی شده توسط حسابداری را اصلاح نموده و به حسابداری ارجاع می نماید.

8.تنخواه دریافتی را در پایان هر سال تسویه می نماید.