مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 

موضوع تحول اداری از گذشته های نه چندان دور یکی از موضوعات مطرح در سازمانهای دولتی که از ساختارهای دیوان سالار تبعیت می کرده اند، بوده است و همواره با هدف رفع نواقص و کاستی های دیوان سالاری و پویایی و چابکی سازمانها به طور اعم و سازمانهای دولتی به طور اخص قدم برداشته است.

در کشور ما نیز موضوع تحول اداری از سال 1376 و 1377 بطور جدی مطرح گردید و همواره در این راستا برنامه های مختلفی تدوین و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی وابسته به دولت ابلاغ گردید که نمونه بارز آن مباحث مربوط به مدیریت کیفیت جامع و برنامه های 7 گانه تحول در نظام اداری می باشد که با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.

در سالهای اخیر با توجه به تدوین و ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و تجربیاتی که از گذشته به دست آمد، همچنین ویژگیهای خاص برنامه پنجم توسعه کشور و ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری در فروردین ماه 1389، دولت محترم با بازنگری اقدامات انجام شده در حوزه تحول اداری، 10 برنامه تحول در نظام اداری را تدوین و ابلاغ نموده است که در این 10 برنامه بطور کامل اهداف متعالی نظام در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه را دنبال نموده است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در راستای سیاستهای نظام و با توجه به جایگاه و اهمیت این وزارت در ارتقای سلامت و بهداشت جامعه، با توجه به اهمیت موضوع تحول اداری در اقدامی ابتکاری و خلاقانه در سال 1390 اقدام به تاسیس و راه اندازی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری در دانشگاههای علوم پزشکی نموده است تا در راستای تحول اداری بصورت منسجم و نظام مند سیاستهای عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت متبوع را پیگیری و اجرا نماید.

 

اهداف مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری :

 

  1. انجام مطالعات و ارائه راه کارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت بخش ذیربط
  2. ایجاد انسجام در اجراء پیگیری و نظارت امور مربوط به نوسازی اداری
  3. عملیاتی شدن سیاست ها، برنامه ها و طرح های تحول در نظام اداری کشور

 

 

 

واحدهای زیرمجموعه این مدیریت عبارت است از :

 

1.     مهندسی سازمان (تشکیلات)

2.     آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران

3.     تحول اداری و بهبود روشها