سرفصل برنامه های راهبردی عملیاتی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

1-ارتقاء امور تدارکات و انبارداری

2-ارتقاء امور رفاهی و ورزش کارکنان دانشگاه

3-ارتقاء سطح آگاهی پرسنل شاغل در مدیریت

4-ایجاد سیستم نظارت و پایش در امور حمل و نقل و خودروهای دانشگاه

5-ایجاد و پیگیری پرونده های پزشکی برای کلیه پرسنل خدمات

6-ایجاد مدیریت سبز و پیگیری موارد با توجه به دستورالعمل های ابلاغی

7-بهبود روشها و راهکارهای مناسب و ارتقاءکیفیت خدمات به گونه ای که هر ساله بتوان 20% از فرایندهای جاری را ارتقا داد.