اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه
نام و نام خانوادگی
سمت توضیحات
آقای دکتر رضا شیروانی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس کمیته
خانم فائزه حیدری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری عضو کمیته
آقای رسول مهدوی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
خانم مریم بشری مسئول آموزش و توانمندسازی دبیر کمیته
آقای دکتر رضا کرملوفر رئیس آموزش مداوم جامعه پزشکی عضو کمیته
آقای کاظم علیزاده کارشناس آموزش کارکنان عضو کمیته
آقای هادی حمیدی پارسا مدیر بودجه عضو مدعو کمیته
خانم فرح نیک بین- خانم لیلا خلیفه قلی رابط آموزش معاونت بهداشتی عضو مدعو کمیته
خانم منظرسادات شهیدی رابط آموزش معاونت درمان عضو مدعو کمیته
خانم زهرا ابوالقاسمی رابط آموزش معاونت دانشجویی و فرهنگی عضو مدعو کمیته
آقای قادر اسدزاده رابط آموزش معاونت غذا و دارو عضو مدعو کمیته
خانم خدیجه علیپور رابط آموزش معاونت تحقیقات و فناوری عضو مدعو کمیته
خانم آمنه سادات سیدفرج اله رابط آموزش معاونت آموزشی عضو مدعو کمیته