ساختار معاونت
پیوندها

آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 17087
بازديدکنندگان امروز: 1960
کل بازديدکنندگان: 5778557
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 1.0625 ثانيه
درباره مدیریت
* مقدمه و اهداف:

حوزه مدیریت منابع انسانی براساس ساختار تشكیلاتی یكی از مدیریت های زیرمجموعه حوزه معاونت توسعه دانشگاه می باشد كه امور مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی و فعالیتهای اجرائی را در سطوح كاركنان رسمی و پیمانی و اعضای هیئت علمی و مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان پس از هماهنگی با مسئولین ذیربط از مرحله ورود بخدمت « استخدام » تا خروج و بازنشستگی در سطح واحدهای تابعه دانشگاه و همچنین امور مربوط به خدمات پشتیبانی در سطوح تنظیم قراردادهای خدماتی, نقلیه, تداركات, تأسیسات و دبیرخانه را بعهده دارد.

* شرح وظایف حوزه مدیریت منابع انسانی:

ـ اجرای قوانین و آئین نامه های استخدامی اعضاء هیئت علمی و كاركنان غیرآموزشی و پیش بینی كادر علمی، اداری، فنی و درمانی مورد نیاز دانشگاه.
ـ اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه و مشاركت در تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی دانشگاه.
ـ تهیه و ارائه برنامه های رفاهی كاركنان دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن.
ـ ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری دانشگاه به منظور پیشبرد هدفهای جاری دانشگاه در اموراداری.
ـ رعایت حقوق قانونی كاركنان دانشگاه و جلوگیری از تضییع حق آنان.
ـ تهیه و پیشنهاد سیستم تشویق و تنبیه كاركنان به منظور رعایت عدالت اداری.
ـ انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بركناری اعضاء هیئت علمی براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه.
ـ تهیه احكام ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمی.
ـ نگهداری و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به اعضاء هیئت علمی و پرونده های استخدامی آنان.
ـ اجرای مصوبات انضباطی اعضاء هیئت علمی و اجرای خط مشی هایی كه در این رابطه از طرف مقامات ذیصلاح ابلاغ گردیده است.
ـ پیش بینی و اظهارنظر در نیازهای پرسنلی واحدهای دانشگاه با همكاری دفتر بودجه و تشكیلات.
ـ انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بركناری كاركنان براساس مقررات و آئین نامه های مربوطه.
ـ اجرای مصوبات انضباطی كاركنان و رسیدگی به اجرای خط مشی هایی كه در آن رابطه ابلاغ گردیده است.
ـ تهیه و تنظیم شرح شغل كاركنان غیرآموزشی همراه با شناخت صحیح و دقیق مشاغل از طریق مصاحبه با شاغلین پستهای سازمانی و یا طریق دیگر.
ـ تخصیص پستهای ثابت سازمانی به طبقات شغلی رسته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل با همكاری واحدهای ذیربط.
ـ فراهم آوردن امكانات رفاهی برای كاركنان و اعضاء هیئت علمی دانشگاههای محدوده مقررات و با در نظر گرفتن امكانات و شرایط فنی و مالی دانشگاه.
ـ انجام امور مربوط به بیمه و بهداشت و درمان كاركنان دانشگاه.
ـ پرداخت كمكهای غیرنقدی كاركنان با همكاری واحدهای مربوطه.
ـ تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی كاركنان از قبیل شركتهای مصرف و مسكن و اعطاء وامهای ضروری و غیره.
ـ انجام امور رفاهی مربوط به میهمانان دانشگاه همكاری در رفع نیازمندیهای آنان.
ـ انجام مراحل بازنشستگی كاركنان و اعضاء هیئت علمی.
ـ انجام مكاتبات لازم در جهت تأمین نیازمندیهای بازنشستگی و مستمری بگیران دانشگاه.
ـ انجام كلیه امور مربوط به مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان.
ـ واگذاری امور مختلف به بخش خصوصی و ارائه راه كار و پیشنهادات عملی.
ـ كمك به كلیه واحدهای دانشگاه از طریق برقراری جلسات مناقصه ها و مزایده ها و ترك تشریفات مناقصه و مزایده و اعلام و ابلاغ نتایج كمیسیونها به واحدهای ذیربط.
ـ اعمال نظارت مالی بر هزینه های مختلفی كه برای واحدهای ستاد مركزی دانشگاه انجام می شود از نظر انطباق با آئین نامه و سایر مقررات عمومی و دستورالعملهای صادره و بررسی و صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهیانه قرارداده ها و هزینه های آگهی مناقصه و غیره.
ـ پرداخت مأموریت كاركنان و سایر هزینه های دیگر.