شرایط تفاهم نامه 

  1. -     استفاده از کلیه امکانات و خدمات غذایی و رفاهی و پذیرایی شامل 10  درصد تخفیف نسبت به هر فاکتور و حذف مالیات بر ارزش افزوده

 

آدرس: قم – میدان الهادی تلفن :02536609594

غذا در این مجموعه به صورت بیرون بر می باشد.