این صفحه در حال تکمیل است.

 

1- روند ارتقاء رتبه کارکنان به چه صورت می باشد؟

در صورتی که کارمند دارای شرایط زیر باشد با مراجعه به واحد طبقه بندی مشاغل در ستاد و در بیمارستانها به اداره کارگزینی و اعلام شرایط و تکمیل فرم مربوطه، ارتقاء رتبه صورت می گیرد.

 1- به کارکنانی که دارای مشاغل کارشناسی هستند ، هر 6 سال یکبار یک رتبه تعلق می گیرد،که به ترتیب عبارتند از : رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، عالی و خبره.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه پایه عبارت است از : 6 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی که دو سوم آن تخصصی باشد- کسب حداقل 60% نمره ارزشیابی.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه ارشد عبارت است از: 12 سال تجربه مربوط و مشابه – گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه پایه که دو سوم آن تخصصی باشد– کسب حداقل 70% نمره ارزشیابی.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه خبره عبارت است از : 18 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه ارشد که دو سوم آن تخصصی باشد– کسب حداقل 80% نمره ارزشیابی – تکمیل فرم خلاصه اطلاعات کارکنان توسط شخص کارمند.

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه عالی عبارت است از : 24 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه خبره که دو سوم آن تخصصی باشد– کسب حداقل 85% نمره ارزشیابی – 40 صفحه مستندسازی تجربیات – نامه تأئیدیه مستندات توسط معاونت تخصصی.

 

 

2- کارکنانی که دارای مشاغل کاردانی هستند تنها تا رتبه ارشد قابل ارتقاء می باشند. شرایط ارتقاء رتبه در مورد این دسته از کارکنان عبارت است از :

 

  • شرایط ارتقاء به رتبه پایه عبارت است از : 8 سال تجربه مربوطه مشابه –گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی که دو سوم آن تخصصی باشد – کسب حداقل 60% نمره ارزشیابی
  • شرایط ارتقاء به رتبه ارشد عبارت است از : 20 سال تجربه مربوط و مشابه –گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی بعد از رتبه پایه که دو سوم آن تخصصی باشد– کسب حداقل 70% نمره ارزشیابی

 

 

 

 

2- روند ارتقاء طبقه کارکنان به چه صورت می باشد؟

 

شرط ارتقاء طبقه مشاغل کارشناسی هر 4 سال یکبار و حداکثر 6 طبقه می باشد و شرط ارتقاء طبقه مشاغل کاردانی و پایین تر هر 5 سال یکبار و حداکثر 5 طبقه می باشد و مدارک تحصیلی پایان دوره ابتدایی هر 6 سال یکبار و حداکثر 4 طبقه می باشد.

 

 

3- تجربه بخش خصوصی کارکنان در چه صورتی قابل محاسبه می باشد؟

 

در صورتی که تجربه بخش خصوصی کارمند با پست فعلی او مربوط و مشابه باشد ، با مراجعه فرد به واحد طبقه بندی مشاغل در ستاد و در بیمارستانها به اداره کارگزینی محل خدمت و تکمیل فرم مربوطه ، استعلام صورت می گیرد. 

4- کدام دسته از کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند ؟‌

 تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی ( اعم از مدیران  و کارکنان) که به اختصار کارمندان نامیده می شوند مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند.

5- دوره های آموزشی بلند مدت را تعریف کنید؟

 آموزشهایی که مدت آن بیشتر از یکسال بوده و برای افزایش دانش و مهارتهای فرد جهت ایفای نقش جدید ارائه می گردد.

6- دوره های آموزشی کوتاه مدت را تعریف کنید؟

 آموزشهایی که مدت آن کمتر از یکسال بوده و با محتوی آموزش شخص به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد.

7- آموزش پودمانی را تعریف کنید؟

تخصص های شغلی هستند که در قالب مهارتهای مستقل و جدا از هم به کارمندان آموزش داده می شود و هرآموزش ضمن ایجاد مهارت و دانش خاص در کارمند  منجر به ایجاد یک مهارت و یا دانش جدید خواهد شد.

 

8- منظور از آموزشهای بدو انتصاب چیست؟

 آموزشهایی است که گذراندن آنها قبل یا در سال اول انتصاب به پستهای سرپرستی و مدیریتی ضروری است.

9- منظور از بورس آموزشی چیست؟

 فرصت و امکانی است که از طریق مراجع ذی صلاح در اختیار دانشگاه قرار می گیرد و کارمندان می‌توانند در یک یا چند دوره آموزش کوتاه مدت که با شغل ،وظایف جاری یا آینده آنان ارتباط داشته پس از تایید کمیته آموزش در دوره های مربوطه شرکت نمایند.

10- شناسنامه آموزشی چیست؟

 کاربرگ الکترونیکی است شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای مورد نیاز، آموزشهای گذرانده شده و معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند مانند (تألیف، تحقیق، ترجمه و تدریس و ...)

11- موارد استفاده شناسنامه آموزشی را بیان کنید؟

 در ارتقاء، انتصاب و ارزشیابی عملکرد کارمندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.  ونهایتاًبه عنوان مدرک تمامی دوره های گذرانده شده قابل احتساب می باشد.

12- گواهینامه آموزشی چیست؟‌

 برگه ای است که در پایان دوره آموزشی در ازاء کسب نمره قبولی به هر یک از شرکت کنندگان اعطا می‌شود.

13- مشخصات گواهی نامه آموزشی را بیان کنید؟‌

1-   اطلاعات شخصی شرکت کننده 2- عنوان دوره، سمینار و ... 3- شماره مجوز برگزاری 4- زمان برگزاری 5- مدت دوره 6- نمره کسب شده7- شماره وتاریخ دبیرخانه واحد صادر کننده 7- امضای بالاترین مقام منابع انسانی دانشگاه

14- درج نمره قبولی در گواهینامه های آموزشی الزامی است؟

بلی .برای تمامی دوره ها به استثنای گواهینامه های آموزشی صادره که در قالب همایش یا سمینار برگزار می‌گردند و گواهینامه های آموزشی صادره از طرف دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی که برای مشمولین مربوطه صادر می گردد الزامی می‌باشد. 

15- گواهینامه های نوع اول را تعریف کنید؟

گواهینامه ای است که پس از پایان هر دوره به شرکت کنندگانی که در ارزشیابی آن دوره موفق شده اند اعطا گردد.

16- گواهینامه نوع دوم را تعرف کنید؟

 گواهینامه ای است که با گذراندن دوره های آموزشی ، کسب گواهینامه نوع اول، رعایت حد نصاب ساعات آموزشی در هر مقطع تحصیلی ، انجام فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند (تألیف، تحقیق، ترجمه و تدریس و ...)  ودر صورت نیاز شرکت در آزمون جامع پس از تأیید کمیته آموزش به فراگیران اعطا می شود.

17- آیا کارمندان جهت شرکت در دوره های آموزشی که توسط موسسات دولتی یا خصوصی  برگزار می گردد موظف به پرداخت هزینه اجرای دوره می باشند؟

 در صورتی که با هماهنگی واحد آموزش در دوره های مربوطه شرکت نمایند صرفاً درصورت عدم کسب نمره قبولی مکلف به پرداخت هزینه اجرای دوره می باشند.

18- آیا کارمندان با ابلاغ انشایی مجاز خواهند بود علاوه بر آموزش های شغلی و مرتبط با پست سازمانی دوره های آموزشی مرتبط با ابلاغ صادره را نیز طی نمایند؟‌

 صرفاً مدیران و سرپرستان مجاز به طی دوره های آموزشی مرتبط با ابلاغ های صادره با رعایت سقف سالانه آموزش می باشند.

 

19- آیا گواهی های صادره که از طرف مؤسسات آموزشی معتبر برای کارمندان صادر می شود مشمول امتیازات آموزشی می‌گردد؟

در صورتی که شرکت کارکنان  در دوره های آموزشی که از طرف موسسات معتبر( دولتی یا خصوصی) برگزار می گردد  با موافقت ومعرفی واحد آموزش صورت پذیرفته باشد گواهینامه صادره قابل قبول است  .

20- گواهینامه های آموزشی که فرد قبل از استخدام در موسسات آموزشی مطابق نیازهای آموزشی شغلی کسب کرده قابل محاسبه در شناسنامه آموزشی می باشد؟

  اینگونه افراد چنانچه در آزمون پایان دوره آموزشهای شغلی مورد نیاز دانشگاه که  در هر سال با هماهنگی واحد آموزش برگزار می گردد شرکت و حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند گواهی های صادره قبل از استخدام قابل محاسبه در شناسنامه آموزشی خواهد بود.

ضمناً افرادی که در زمان  قراردادی یا تبصره ای با دانشگاه، اقدام به طی آموزشهایی با هماهنگی واحد آموزش کارکنان می نمایند، در صورتی که دوره های طی شده کاملاً با دوره های آموزشی پیش بینی شده شغل مورد تصدی مطابقت داشته باشد پس از استخدام قابل محاسبه در شناسنامه آموزشی آنان می باشد.

21- در چه صورت واحدهای تابعه دانشگاه می توانند اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نمایند؟

  در صورتی که دوره های درخواست شده آنان براساس نیاز سنجی آموزشی طراحی و تدوین شده باشد ونهایتاً توسط کمیته آموزش دانشگاه به تأیید رسیده باشد.

22- آیا کارکنان ملزم به شرکت در دوره های آموزشی که بعد از وقت اداری یا ساعات موظف برگزار می گردد می‌باشند؟

 بلی کارکنان ملزم به شرکت در این گونه دوره ها می باشند لیکن به مدت حضور آنان در کلاسها باید فوق العاده اضافه کار ساعتی برابر مقررات مربوطه پرداخت گردد.

 

23- آیا به کارمندان جهت شرکت در دوره های آموزشی فوق العاده مأموریت تعلق می گیرد؟ 

صرفاً آن دسته از کارکنانی که برای شرکت در دوره مجبور به ترک منطقه جغرافیایی محل اشتغال با مسافت بیشتر از 50کیلومتر برای مشمولین قانون کار وبیشتر از 30کیلومتر برای کارمندان رسمی وپیمانی اعم از داخل و خار ج کشور فوق العاده مأموریت تعلق می‌گیرد.

24- اعطای مأموریت ساعتی و یا روزانه به کارمندان جهت شرکت در کلاس های آموزشی مجازی وجاهت قانونی دارد؟‌

خیر،‌به دلیل اینکه بهره گیری کارکنان از دانشهای مختلف آموزش مجازی محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد اعطای مأموریت ساعتی یا روزانه مجاز نمی باشد.

25- انواع گواهینامه نوع دوم را نام ببرید؟

1-    گواهینامه مهارتی 2- گواهینامه تخصصی 3- گواهینامه تخصصی پژوهشی  سطح یک 4- گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح دو

26- هر کارمند در طول دوره خدمتی چند سطح از گواهینامه نوع دوم را می تواند دریافت کند؟

 هر کارمند حداکثر دو سطح از گواهینامه نوع دوم رامی تواند  دریافت ‌کند.

 

27- در راستای رفاه حال کارمندان دانشگاه چه تسهیلاتی وجود دارد؟

28- شرایط و نحوه دریافت وام توسط همکاران دانشگاه؟ 

29- هر کارمند در طول یکسال از چند روز مرخصی استحقاقی می تواند استفاده کند؟

30- شرایط استفاده از حمایت قضائی از کارکنان دولت در محاکم قضائی چیست؟

31- در صورتیکه در محیط اداری مشکلی قضائی بوجود آید مانند درگیری و اخلال در نظم یا سرقت و  یا اختلاس و ... چه اقداماتی را باید انجام داد؟

32- قبل از واگذاری یک بخش دولتی به بخش خصوصی چه مراحل باید طی شود؟

33- جهت مستند سازی املاک و ساختمان های دولتی چه کارهایی را باید انجام داد؟

34-  در صورت نیاز به تنظیم قرارداد چه فرآیندی باید طی شود تا قرارداد تنظیمی قابل اجرا و استناد باشد؟

35- انواع معاملات دولتی چیست و چگونه باید عمل شود؟

36- وظیفه هر کارمند در راستای حفظ بیت المال و اموال تحویلی چیست؟

37-  مرجع قانونی صادر کننده مجوز خرید تجهیزات پزشکی کیست؟

38- جهت نگهداری از تجهیزات پزشکی چه ضوابطی باید رعایت شود؟

39- نکاتی درباره ردیف های حقوقی در احکام کارگزینی ؟

40- شرایط دریافت اضافه کاری چیست؟

41- اطلاعاتی در خصوص کسوراتی که از حقوق کارمندان کسر می شود؟

42- شرایط و نحوه استفاده از بیمه تکمیلی؟

43- پیمانکاران پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی به چه صورت انتخاب می شوند ؟

 

44-  در حال حاضر پروژه های در دست ساخت دانشگاه چیست؟

 

45-  اطلاعات زیر بنایی و هزینه تمام شده پروژه ها؟

 

46-  نحوه رسیدگی به صورت وضعیت ها به چه صورت است؟