شرح وظایف كلی معاونت توسعه مدیریت و منابع
• تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی دانشگاه، در قالب مقررات و ضوابط موجود و در راستای هدفهای مورد نظر دانشگاه، به شورای دانشگاه
• نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده، در واحدهای دانشگاه
• نظارت بر حسن انجام امور اداری ، مالی و خدماتی و تعمیراتی دانشگاه
• ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی، به منظور دستیابی بهینه و سریعتر به هدفهای مورد نظر
• شركت در كمیته ها، كنفرانسها، كمیسیونها و سمینارهای اداری و مالی

بیانیه ماموریت
معاونت توسعه مدیریت و منابع به عنوان بخشی از بدنه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قم با حركت در راستای اصول عدالت اجتماعی، قانون مداری، كرامت انسانی، فرهنگ اسلامی و شایسته سالاری مسئول جذب رشد و توسعه سرمایه انسانی، تحصیل، تأمین و تخصیص اعتبارات مالی و تأمین زیرساخت فیزیكی و ارائه خدمات رفاهی، حقوقی، فنی و پشتیبانی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف بخشهای بهداشت، درمان و آموزش در استان می باشد.

حوزه فعالیت معاونت دربرگیرنده امور زیر می‌باشد:
1. امور نیروی انسانی (شامل طراحی و طبقه بندی مشاغل، فراخوانی، گزینش، توسعه، جبران خدمت، ارزشیابی عملكرد و بازنشستگی)
2. تحصیل، تأمین و تخصیص اعتبارات مالی و حسابداری و تحلیل هزینه ها
3. تأمین زیر ساخت فیزیكی شامل نگهداری و توسعه
4. تجهیزات تأسیساتی و مكانیكی
5. امور حقوقی و قرار دادها
6. امور فنی
7. امور مربوط به اموال منقول و غیر منقول و دارایی دانشگاه
8. امور مربوط به کلیه خدمات پشتیبانی دانشگاه و واگذاری ها

فعالیتهای معاونت در قالب واحدهای وظیفه‌ای زیر سازماندهی می‌شود:
1. بودجه
2. امور مالی
3. فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
4. خدمات پشتیبانی
5. امور نیروی انسانی
6. امور حقوقی

فلسفه نهایی معاونت، به طور خلاصه تسهیل و پشتیبانی هرچه بیشتر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دانشگاه در جهت دستیابی به سطوح بالاتر اثربخشی و كارایی، اطمینان از پیروی از ضوابط قانونی و حقوقی و نهایتا حركت در راستای تحقق دانشگاه اسلامی می‌باشد.