1-پیگیری و هماهنگی با بانکهای عامل طرف قرارداد جهت اخذ تسهیلات کارکنان دانشگاه

2-پیگیری امور مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان و امور مربوط به قرارداد آن

3-برنامه ریزی جهت مسافرتهای زیارتی و سیاحتی کارکنان و پیگیری امور مربوط به آن

4-برنامه ریزی در خصوص بیمه جانبازان

5-صدور و تایید سندهای درمانی جانبازان بر طبق آئین نامه

6-برنامه ریزی و هماهنگی با مراکز تفریحی,مراکز خرید,مجموعه های شهربازی و .... سطح استان جهت عقد تفاهم نامه های مربوط.

7-صدور نامه های کسر از حقوق,معرفی به بانک جهت اخذ وام و نامه های اشتغال به کار

8-صدور معرفی نامه هتل آپارتمان مشهد

9-صدور معرفی نامه جهت بیمه های طرف قرارداد