ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر بابک فرزین‌نیا معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته
2 فائزه حیدری مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و دبیر کمیته
3 علیرضا خاکیان مدیر منابع انسانی و عضو کمیته
4 زهرا عزتی کارشناس مسئول مهندس مشاغل و عضو کمیته
5 اسماعیل رفسنجانی کارشناس مهندسی مشاغل و همکار گروه