واحد نام و نام خانوادگی سمت

شماره تماس

(کد 025)

مدیریت فائزه حیدری
مدیر 31071325
آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران
مریم بشری مسئول آموزش و توانمندسازی
31071419
کاظم علیزاده کارشناس آموزش و توانمندسازی
31071358
مهندسی سازمان
اکرم کارگر شورکی
کارشناس مسئول مهندسی سازمان
31071372
محمد هادی سرکویه کارشناس مهندسی سازمان 31071466
مهندسی مشاغل
زهرا عزتی کارشناس مسئول مهندسی مشاغل 31071360
اسماعیل رفسنجانی
کارشناس مهندسی مشاغل 31071360

تحول اداری و بهبود روشها -

دبیرخانه پذیرش و بررسی پیشنهادها

عاطفه مقدسی نوید
کارشناس تحول اداری و بهبود روشها 31071373