مراکز تفاهم و قرارداد دانشگاه علوم پزشکی قم

مراکز تفاهم و قرارداد دانشگاه علوم پزشکی قم

آزمون جامع توجیهی بدو خدمت پرسنل دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

آزمون جامع توجیهی بدو خدمت پرسنل دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

جلسه هماهنگی هزینه کرد اعتبارات با حضور مدیران حوزه معاونت توسعه

جلسه هماهنگی هزینه کرد اعتبارات با حضور مدیران حوزه معاونت توسعه

جلسه شبانه بررسی مشکلات بیمارستان کامکار توسط معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم

جلسه شبانه بررسی مشکلات بیمارستان کامکار توسط معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم

آمار معاونت

تعداد مدیریت

میز خدمت

مراکز رفاهی طرف قرارداد و تفاهم نامه

آموزش ضمن خدمت

سامانه فیش حقوقی

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه آموزش کارکنان

مـیز خدمـت